Vprašali ste – mi odgovarjamo

Posted on Posted in Novičke

NOVI ZNESEK POVRAČILA STROŠKA ZA PREHRANO  MED DELOM – 5,85 EUR NA DAN

V Uradnem listu št. 2/2024 je bil objavljen podatek o količniku rasti cen prehrambnih izdelkov, ki je za obdobje julij–december 2023, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2024, znašal 0,999.

Nov znesek prehrane po KP GIT za obdobje januar-junij 2024 znaša 5,85 eur (5,86 * 0,999).

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0048/kolicnik-rasti-cen-prehrambnih-izdelkov

SINDIKATI PISALI MINISTRU ZA DELO LUKI MESCU: DVIG MINIMALNE PLAČE MORA BITI VEČJI OD 4,2 ODSTOTKA!

Več preberi na: https://n1info.si/novice/slovenija/sindikati-pisali-mescu-dvig-minimalne-place-mora-biti-vecji-od-42-odstotka/

VLOGA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE 2023 – NE POZABITE JE ODDATI!

Vlogo za vzdrževane družinske člane 2023 lahko oddate v papirnati ali elektronski obliki. Če jo boste oddali v papirnati obliki, je rok za oddajo 5. februar 2024. Povezavo do vloge najdete na spletni strani Fursa. Če pa boste vlogo oddali preko eDavkov »tule«, lahko to storite do 20. februarja 2024, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog.

Vloga za vzdrževane družinske člane 2023 se lahko odda brez omejitev za otroke do 18. leta starosti. Pod posebnimi pogoji jo je možno uveljavljati za otroke, ki so starejši od 18 let, pa tudi za partnerje, starše ali posvojitelje ter za člane kmetijskega gospodinjstva. Kdo vse šteje kot vzdrževan družinski član, določa Zakon o dohodnini (ZDoh-2).

VPRAŠALI STE ALI JE DOPUSTNO ENOSTRANSKO ODREJANJE DOPUSTA? NE, NI DOPUSTNO!
  Preberi več >>

KAKŠNE BODO POSLEDICE ZA ZAPOSLENE, ČE NE BO VEČ KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI (KPD) GOSTINSTVA IN TURIZMA? 

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma se uporablja samo še do konca meseca decembra letos (s tem smo vas že seznanili). 

V kolikor ne bomo izpogajali kolektivne pogodbe tekom leta, boste zaposleni prepuščeni le še odločitvam delodajalca, ki jih lahko iz dneva v dan spreminja (govorimo o nižanju pravic, ki ste jih zaposleni v okviru kolektivne pogodbe dejavnosti in morebitne podjetniške kolektivne pogodbe uživali). 

Upoštevanje le Zakona o delovnih razmerjih pa predstavlja le minimum pravic (npr. dodatek za delovno dobo, kjer višina v zakonu ni določena in je prepuščena delodajalcu, minimalno število dni dopusta, minimalno izplačilo regresa za letni dopust), itd. 

ZAKAJ JE KOLEKTIVNA POGODBA TAKO  ZELO POMEMBNA ZA ZAPOSLENE?

Kolektivna pogodba vsebuje zelo pomembne določbe:  višino najnižjih osnovnih plač in višino regresa za letni dopust, za katero se vsako leto pogaja SGIT Slovenije, kriterije za dodatne dneve letnega dopusta, različne dodatke k plači (za posebne pogoje dela,  delovno dobo, praznično in nočno delo ter še druge dodatke), višino izplačila presežnih ur in druge pomembne določbe. 

Kolektivna pogodba ureja tudi pravice za zaposlene, ki jih zakonodaja NE vsebuje (solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade). Je akt, ki natančneje ureja podrobnosti delovnih razmerij v posamezni panogi.
Zavedati se moramo, da pravice, ki jih še imamo, niso samoumevne! Nikoli nam niso bile in nam ne bodo podarjene! Za sleherno pravico smo se in se moramo pogajati!

 ZA DOSEGO ZASTAVLJENEGA CILJA  –  NOVELIRANO KOLEKTIVNO POGODBO, Z VZPOSTAVITVIJO TARIFNIH RAZREDOV, KI BODO ODRAŽALI REALNO CENO DELA POSAMEZNIH POKLICEV, SINDIKAT POTREBUJE TEBE IN TI POTREBUJEŠ SINDIKAT! 

 Le česa bi se bali? Gostinskih kadrov, kuharjev, receptorjev, reševalcev iz vode in drugih poklicev v dejavnosti gostinstva in turizma še vedno primanjkuje! In prav ti poklici še vedno niso cenjeni in dostojno plačani!
Zato vas pozivamo, da se v aktivnostih sindikata p o v e ž e m o in  d r ž i m o   s k u p a j ! Samo na ta način bomo dosegli spremembe, ki so nujne!

V prizadevanjih za boljši položaj delavk in delavcev, ni in ne more biti prostora za egoizem! Ena najpomembnejših vrednot sindikalizma je prav SOLIDARNOST!

 ZA POMOČ, NASVETE ALI INFORMACIJE SE LAHKO ČLANI SINDIKATA VSELEJ OBRNETE NA:

.vašega predsednika sindikata in zaupnike v družbi;

.sekretarja ali sekretarko SGIT, ki pokrivajo članstvo na terenu:

.Simono Mali,ki pokriva članstvo na Gorenjskem in Ljubljanskem območju, e-naslov: simona.mali@sindikat-zsss.si , 064 250 852 ;

.Ireno Jaklič Valenti, ki pokriva članstvo  na Primorskem
e-naslov: irena.jaklic@sindikat-zsss.si , 041 925 354;

.Mojco Stropnik, ki pokriva članstvo na območju Savinjske
e-naslov: mojca.stropnik@sindikat-zsss.si , 031 341 923;

.Igorja Iljaš, ki pokriva članstvo na Dolenjskem in v območju Bele Krajine
e-naslov: igor.iljas@sindikat-zsss.si , 041 375 768;

.Jureta Čuček,ki pokriva članstvo v Podravju in na Koroškem, Spodnjem Podravju in v Pomurju
e-naslov: jure.cucek@sindikat-zsss.si , gsm 041 604 300

.SGIT Slovenije, gen. sekretarko Bredo Črnčec in predsednika Kristijana Lasbaher
e-naslov: sgit@sindikat-zsss.si , 031 840 381

Spoštovane članice in  člani sindikata!

Naredimo vse, kar je v naši moči, da se nam bodo v aktivnostih za novo kolektivno pogodbo, za boljše plače, za boljše delovne pogoje,  pridružili še vaši sodelavci, ki še niso člani sindikata. Le na ta način bomo okrepili našo sindikalno organiziranost  in našo pogajalsko moč! 

ZATO,  ČE KDAJ,  STOPIMO SKUPAJ, ZDAJ!