NOVIČKE SINDIKATA DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE Julij 2024

Posted on Posted in Novice, Novičke

Izplačilo regresa za letni dopust

Delodajalec  mora regres  izplačati svojim zaposlenim najkasneje do konca meseca junija tekočega leta.
Delodajalec, ki se je znašel v resnih likvidnostnih težavah, pa lahko v skladu s KPD GIT (če ga le-ta zavezuje) izplača regres tudi po 1. juliju, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega leta. To pomeni, da je v primeru nelikvidnosti družbe možno kasnejše izplačilo (nelikvidnost pomeni, da podjetje nima dovolj finančnih sredstev, da bi poplačalo svoje upnike).
Je pa potrebno najprej pri delodajalcu preveriti,  zakaj regres ni bil plačan  in v kolikor delodajalec ne ponudi konkretnega odgovora, je naslednji korak, da se  delodajalca opozori in pisno pozove na odpravo nepravilnosti ali naredi prijava na Inšpektorat za delo.

Z  neizplačilom regresa delodajalca, so kršene vaše delavske pravice! Ukrepajte še danes in se posvetujte s sekretarji SGIT na območnih organizacijah ali to sporočite na sgit@sindikat-zsss.si

Vročina na delovnem mestu –  kaj lahko storimo?

Maksimalno in minimalno temperaturo ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu, točne vrednosti temperature pa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

Temperatura zraka v delovnem prostoru ne sme presegati +28 °C!!!

Izjema so t.i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže +28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20 °C.

Tudi v primeru, da gre le za začasno preseganje teh vrednosti (denimo v vročih poletnih mesecih), mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje, ter v zvezi s tem sprejemati določene ukrepe, kot so:

  • prerazporeditev delovnega časa,
  • krajši delovni čas,
  • pogostejši in daljši odmori med delovnim časom,
  • ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov,
  • zmanjšanje intenzivnosti dela,
  • prekinitev delovnega procesa.

Če se delovni prostor prezračuje s prezračevalno ali klimatsko napravo, mora zagotoviti, da naprava v prostor dovaja zrak s takšnim odstotkom relativne vlažnosti, ki zagotavlja delavcem udobje pri delu. Relativna vlažnost dovedenega zraka ne sme biti nižja od 30%.

Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti višja od 29 °C. Temperatura tal delovnih prostorov, v katerih se delavci zadržujejo več kot 2 uri dnevno, ne sme biti višja od 27 °C.

Če je temperatura v delovnem prostoru neustrezna, priporočamo, da se delavec najprej obrne na svojega delodajalca ter ga na to opozori, ali seznani sindikat v družbi ali SGIT Slovenije (sgit@sindikat-zsss.si ). 

Delavec ima pravico odkloniti delo, ko mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili s strani delodajalca izvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi. Ta določba in odklonitev dela se presoja ob vsakem posameznem primeru ločeno.

Če delodajalec ne želi zagotoviti ustreznih pogojev, pa lahko delavec poda prijavo tudi  na pristojni inšpektorat za delo:  elektronski obrazec: Prijava delodajalca delovni inšpekciji (Inšpektoratu RS za delo) s strani delavca ali pa  to sporočite na Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije 

Poročilo o delu IRSD za leto 2023 na tej povezavi

Posredujemo vam letno poročilo Inšpektorata RS za delo (IRSD) za leto 2023, pripravljeno v skladu Zakonom o inšpekciji dela (ZID-1). Največ kršitev je bilo ugotovljenih v dejavnosti gradbeništva, in sicer 29,2 %, sledijo predelovalna dejavnost z 17,8 %, dejavnost trgovine s 11,3 %, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti s 6,5 % in dejavnost gostinstva z 5,6 % kršitev. 

V turizmu se spopadajo z največjim pomanjkanjem delavcev doslej

Stalnica poletne sezone tudi pri nas vse bolj postaja pomanjkanje delavcev, zlasti v turizmu. Po ocenah primanjkuje od pet do 10 tisoč natakarjev, kuharjev, pomočnikov in sobaric.

Več: https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/v-turizmu-se-spopadajo-z-najvecjim-pomanjkanjem-delavcev-doslej/712643

Pozivamo vas,
da nam sporočite, če se spopadate s kršitvami, mobingom in prekomernimi obremenitvami na delovnem mestu! Le s pravočasnimi informacijami lahko ukrepamo in odpravljamo škodljive prakse in vas zavarujemo pred izkoriščanjem!

TU SMO ZA VAS. SKUPAJ Z VAMI!