Pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih pomoči

Posted on Posted in Uncategorized

Na osnovi Statuta Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, Statuta ZSSS ter Pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju sindikata GiT, je predsedstvo sindikata GiTS na svoji 3. redni seji, dne 22.marca 2018 sprejelo

P R A V I L N I K

o dodeljevanju solidarnostnih pomoči

1. člen

S tem pravilnikom se določajo enotni kriteriji in način nudenja solidarnostnih pomoči posameznim članom in sindikatom podjetij, ki se povezujejo v območne odbore sidnikata dejavnosti oziroma sindikat GiT.

2. člen

Do pomoči iz 1. člena ima član pravico le v primeru, ko sindikat podjetja nima finančnih sredstev oziroma je v ta namen že izčrpal predvidena sredstva.

3. člen

Sredstva za solidarnostno pomoč članom se zagotavljajo z okvirnim planom dela Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije.

4. člen

Solidarnostno pomoč članom se zagotavlja z nepovratno denarno pomočjo članom v primeru izredne socialne ogroženosti, elementarne ali druge nesreče, rojstva otroka, enkrat v koledarskem letu.

V primeru povečanja števila vlog, imajo prednost člani sindikata, ki v preteklem letu niso dobili pomoči.

5. člen

Višina sredstev za solidarnostne pomoči članom je odvisna od priliva članarine na transakcijski račun sindikata GiT.

Predsedstvo sindikata GiT na predlog NO in po potrebi glede na razpoložljiva sredstva določi višino sredstev za dodelitev solidarnostnih pomoči.Višina solidarnostne pomoči za leto 2018 znaša najmanj 150€.

6. člen

Pravico do solidarnostne pomoči imajo člani, ki so včlanjeni najmanj 12 mesecev in v tem času sindikat podjetja oziroma član redno plačuje sindikalno članarino.

7. člen

Solidarnostna pomoč se lahko dodeljuje tudi v primeru reševanja izjemnih socialnih težav, ki so nastopile zaradi smrti delavca, nesreče v družini in v primeru elementarnih nesreč. SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA, T: 01 43 41 269, www.sindikat-git.si

8. člen

Do solidarnostne pomoči ima član pravico v naslednjih primerih:

 da je pri članu oziroma prosilcu nastala izredna socialna ogroženost,

 da ga je prizadela elementarna ali druga nesreča,

 za rojstvo otroka,

 če povprečni neto dohodek na družinskega člana zadnje tri mesece ne presega višine bruto zajamčene plače.

V primeru, da sta oba starša člana SGiT, pripada le ena solidarnostna pomoč ob rojstvu otroka.

9. člen

Solidarnostno pomoč članom se dodeljuje na osnovi vloge sindikata podjetja. Kadar v podjetju ali družbi, sindikat ni organiziran, pa na osnovi vloge območnega odbora GiT oziroma njegovega sekretarja – sekretarke.

10. člen

Sindikat podjetja, ki ugotovi, da je član sindikata upravičen do solidarnostne pomoči iz 8. člena tega pravilnika in izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika, naslovi vlogo na predpisanem obrazcu na Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije. Predpisan obrazec je sestavni del pravilnika.

11. člen

Predsedstvo sindikata GiT na predlog NO ali enkrat mesečno obravnava prispele vloge in na osnovi preučitve prošnje in višine razpoložljivih sredstev v ta namen odobri vlogo in določi višino pomoči prosilcu.

12. člen

Za realizacijo sklepov predsedstva, NO, in obveščanje prosilcev oziroma sindikata podjetja ali območnega odbora sindikata dejavnosti ter za nakazovanje odobrenih sredstev, je pristojna heneralna sekretarka sindikata GiT Slovenije.

13. člen

Odobrena finančna pomoč se praviloma nakazuje na tekoči oziroma transakcijski račun prosilca oziroma po poštni nakaznici na njegov naslov.

Za rojstvo otroka član ali članica dobi bon v višini, kot jo določi predsedstvo na predlog nadzornega odbora. Višina BONA za rojstvo otroka za leto 2018 znaša 50 evrov.

14. člen

Evidenco o odobreni in dodeljeni solidarnostni pomoči in druga administrativno-tehnična opravila opravlja izbrana strokovno finančna služba sindikata GiT. SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA, T: 01 43 41 269, www.sindikat-git.si

15. člen

Pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih pomoči sprejme predsedstvo sindikata GiT na predlog NO SGIT.

16. člen

Pravilnik se pošlje teritorialnim oblikam organiziranosti in se ga objavi na spletni strani sindikata GiT.

17. člen

Pravilnik ter njegove spremembe in dopolnitve veljajo od dneva, ko jih sprejme predsedstvo sindikata GiT Slovenije.

18. člen

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih pomoči z dne 16. 04. 2003, ki ga je sprejela konferenca sindikata GiT Slovenije.

Predsednik predsedstva:
Kristijan Lasbaher