Ali je delavka upravičena do solidarnostne pomoči s strani delodajalca, ker je že 9 mesecev 4 ure v bolniški, 4 ure pa dela.

Posted on Posted in Vprašali ste

Pravico do solidarnostne pomoči ureja 69. člen Kolektivne pogodbe za gostinstvo in turizem. Osnovni namen solidarnostne pomoči je pomagati delavcu v primeru njegove ekonomske oz. socialne ogroženosti. Za dosego tega namena, bi lahko Kolektivna pogodba za gostinstvo in turizem opredeliti kriterije oz. merila za upravičenost do izplačila solidarnostne pomoči. Navedena kolektivna pogodba v 69. členu kriterijev oziroma meril ni določila temveč je določila le primere, ki, če nastopijo, delavca upravičujejo do pomoči.

Povedano drugače, če je delavec neprekinjeno odsoten z dela krajši delovni čas (polovična delovna zmožnost 4 ura bolniške) zaradi bolezni ali poškodbe nad 6 mesecev, mu pripada solidarnostna pomoč enkrat letno v višini najmanj 300 EUR. Delodajalec ne sme , mimo določb kolektivne pogodbe, presojati ali obstajajo opravičljivi kriteriji in merila za priznanje pravice, temveč lahko ugotavlja le obstoj s kolektivno pogodbo predvidenega primera.

Pripravila:
Andreja Toš Zajšek
ZSSS