SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA DELOVNE INVALIDE, ZAPOSLENE ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS

Posted on Posted in Novice

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 31.3.2021! Protikoronski zakon »PKP 8«, ki ga je Državni zbor sprejel na 57. izredni seji, dne 3.2.2021, v 13. členu prinaša pravico do solidarnostnega dodatka za delovne invalide, zaposlene za krajši delovni čas, ki delajo, ali so na čakanju na delo doma.  Vas pa ob tem opozarjamo, da  te pravice ne morete uveljavljati za dneve  bolniškega staleža!

Izvajalec izplačil solidarnostnega dodatka je ZPIZ na podlagi VLOŽENE VLOGE uživalca nadomestila, ki mora biti skupaj z dokazilom delodajalca o odrejenem začasnem čakanju na delo oziroma odsotnosti zaradi višje sile, vložena pri pristojni enoti ZPIZ-a, najpozneje do 31. marca 2021.

Vse predsednike ali zaupnike zaprošamo, da v zvezi s tem ukrepom kontaktirate sodelavce v kadrovski službi, saj lahko le-ti na osnovi evidenc, opozorijo zaposlene v tej kategoriji, da to pravico tudi uveljavijo.
 
V priponki imate priložen obrazec ZPIZ za uveljavitev pravice in v nadaljevanju 13. člen, na podlagi katerega je bila  delovnim invalidom dodeljena  pravica do izplačila solidarnostnega dodatka (za katerega je bil med  vsemi predlagatelji  Vladi  tudi SGIT Slovenije).
 
13. člen (ZDUOP)

V 92. členu se za petnajstim odstavkom dodata nova šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki se glasita:

(16) Do solidarnostnega dodatka za upokojence iz tretjega odstavka tega člena so upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Nadomestilo iz invalidskega zavarovanja se v teh primerih preračuna na polni delovni čas, solidarnostni dodatek pa se jim prizna ob upoštevanju preračunanega nadomestila in zneskov iz tretjega odstavka tega člena v sorazmernem delu, ki je odvisen od obsega krajšega delovnega časa, za katerega prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja. Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka se upošteva višina nadomestila, ki ga je uživalec prejel za mesec december 2020.
 
(17) Izplačilo solidarnostnega dodatka za uživalce nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz prejšnjega odstavka izplača ZPIZ na podlagi vložene vloge uživalca nadomestila, ki mora biti skupaj z dokazilom o odrejenem začasnem čakanju na delo oziroma odsotnosti zaradi višje sile vložena pri izplačevalcu solidarnostnega dodatka najpozneje do 31. marca 2021.
 
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na ZPIZ, klicni center, na telefonsko številko 01 474 59 03 – pokojninsko zavarovanje ali na številko 01 474 59 04 – invalidsko zavarovanje.

OBRAZEC  >>>

TU SMO. ZA VAS. SGIT SLOVENIJE